Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Voor welke heffingssoorten is kwijtschelding mogelijk

De gemeenteraad heeft besloten om kwijtschelding mogelijk te maken voor:

 • afvalstoffenheffing, dit tot een maximum van 8 ledigingen respectievelijk tot een maximum van 52 inworpen bij gebruik van verzamelcontainers (bij hoogbouw); ook is er kwijtschelding mogelijk voor het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing
 • rioolheffing

Kwijtschelding aanvragen

U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen door gebruik te maken van het bij het aanslagbiljet meegezonden verzoekformulier kwijtschelding. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.

Uiterlijk binnen vier weken aanvragen

Nadat u het formulier ingevuld en ondertekend heeft, moet u dit binnen vier weken na dagtekening van de aanslag sturen naar:

 • de Ontvanger Belastingen
 • Postbus 16
 • 1960 AA Heemskerk

Geautomatiseerde kwijtschelding

De gemeente Uitgeest maakt gebruik van de mogelijkheid om geautomatiseerd kwijtschelding te verlenen. Dit betekent dat als in het voorliggende kalenderjaar kwijtschelding is verleend, voor een volgende aanslag gemeentelijke belastingen een geautomatiseerde toets wordt toegepast om te beoordelen of het recht op kwijtschelding kan worden voortgezet. Bij deze geautomatiseerde toets wordt gecheckt bij de Belastingsdienst en het UWV of het vermogen en/of de inkomsten hoger zijn dan de voor deze toets (landelijk) bepaalde normbedragen en bij de RDW of het autobezit kwijtschelding in de weg staat.

Als uit de toets blijkt dat het recht op kwijtschelding verlengd kan worden, wordt het aanslagbedrag gelijktijdig op het aanslagbiljet weer kwijtgescholden. Als het recht op kwijtschelding niet wordt verlengd ontvangt u hierover een brief. U houdt wel de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Bij de aanslag is daarvoor het verzoekformulier kwijtschelding gevoegd.

Verhoogde vermogensvrijstelling

Vanaf 1 januari 2023 is het bedrag van de vermogensvrijstelling (financiële middelen/banktegoeden) verhoogd. Zo wordt, boven op de al bestaande vrijstelling, een extra bedrag buiten beschouwing gelaten.Dit extra bedrag is voor gehuwden/samenwonenden € 2.000, voor de alleenstaande ouder € 1.800 en voor een alleenstaande € 1.500. Ook is de vrijstelling van de waarde van de auto verhoogd naar € 3.350 (was € 2.269).

Meer informatie

Meer informatie over kwijtschelding kunt u terecht bij de afdeling Invordering, telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 13.00 uur, telefoonnummer (023)-55 63 400 (keuze 1).

Veelgestelde vragen

 • Na de kwijtschelding over het vorige jaar zijn uw gegevens getoetst om te beoordelen of u nu ook zonder meer kwijtschelding kan worden verleend. Uit die toets is gebleken dat u niet zonder meer voor kwijtschelding in aanmerking komt omdat uw inkomsten, vermogen en/of autobezit de landelijk vastgestelde normen en drempelbedragen overschrijdt. U bent hierover geïnformeerd. 

  Als u van mening bent dat u wel recht heeft op kwijtschelding kunt u kwijtschelding aanvragen met het bij het aanslagbiljet meegezonden formulier. Uw verzoek wordt dan individueel getoetst. Mogelijk wordt u nog gevraagd specificaties te verstrekken. Heeft u het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.

 • U kunt hierover op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur telefonisch contact opnemen met:

  • Afdeling Invordering van Cocensus
  • Telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

  Houd u de volgende gegevens bij de hand: het aanslagbiljetnummer of uw klant-/debiteurnummer.

 • U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen door gebruik te maken van het bij het aanslagbiljet meegezonden aanvraagformulier. Heeft u het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.

  Uiterlijk binnen vier weken aanvragen

  Nadat u het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend heeft, moet u dit uiterlijk binnen vier weken sturen naar:

  • De Ontvanger Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk
 • Als u op grond van uw financiële omstandigheden de aanslag gemeentebelastingen niet kunt betalen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van: 

  de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

  U komt voor kwijtschelding in aanmerking als u géén vermogen en géén betalingscapaciteit heeft. Het vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit (over-)waarde van de eigen woning, een bank- of spaarsaldo en de waarde van een auto. De betalingscapaciteit wordt berekend aan de hand van uw inkomsten en bepaalde (en genormeerde) uitgaven en afgezet tegen (landelijk bepaalde) normbedragen. Een verzoek moet daarom aan de hand van uw individuele situatie beoordeeld en berekend worden. De vastgestelde normen zijn bovendien mede afhankelijk van uw huishoudsituatie en leeftijd. Het kan ook voorkomen dat er gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend. In de uitspraak wordt altijd uitleg gegeven en indien van toepassing ook een berekening meegestuurd.